KURUMSAL

Şirket Hakkında Bilgiler

Relax Gayrimenkul ve Yönetim Dan??manl??? – Hakk?m?zda

Önce insan felsefesiyle tüm sektörlerin dinami?inin yarat?c?l?k ve yakla??m fark? oldu?u inanc?nday?z. Mü?teri memnuniyetini, profesyonel hizmet anlay???n?, güven ve sayg? ile mü?terilerini tak?m arkada?? gibi görüyor, ?effaf pazarlama hizmetlerini olu?turan unsurlar?n; yenilikçilik, vizyon fark? ve mü?teri memnuniyeti oldu?una inan?yoruz.
Çal??ma ilkelerimiz gere?i, yo?un ve sürümü yüksek bir rutin de?il, do?ru mü?teriye do?ru emlak, do?ru fiyat ve yüksek memnuniyet üzerine odaklanmaktay?z.
Ancak, mükemmelli?e inanan firmam?z tek ba??na da olsa en do?ru emlak seçeneklerini sunarak sadece sat?? ve kiralama a?amas?nda de?il, emlakta geçirilen her günü memnuniyet içerisinde geçirmesini sa?lamakt?r.
?irketimiz sektörün tecrübeli isimlerini ve seçkin bir potföyü sizler için bir araya getirmi?tir. Gerek teknik altyap?m?z gerekse isabetli ekspertiz analizlerimizle sektörümüzde fark yaratmak ve ko?ulsuz memnuniyet sa?lamak için çal??maktay?z.
Tüm mü?terilerimizin ihtiyaçlar?n? dinliyor ve olas? en uygun alternatifi sunmak için çabal?yoruz.
?irketimiz, ihtiyaçlar? do?ru analiz ve en yüksek hizmet kalitesi standartlar?yla bulu?turma misyonunu sizlerle payla?may? onur kabul eder.
Hayallerinizdeki, tam da akl?n?zdaki emlaklar? size sunabilmek için taleplerinizi bekliyoruz.

 

Misyon

 • Yönetim anlay???n? ve kalite standartlar?n? sürekli geli?tirerek, yurt içi gayrimenkul sektöründeki konumunu devam ettirmek ve daha ileriye ta??mak.
 • Planl?, nitelikli ve çevreye duyarl? ?ehircilik anlay???n?, uluslararas? kriterlerde daha yukar?ya ta??yarak, Türkiye’deki say?l? gayrimenkul dan??manl??? ?irketleri aras?na girmek.
 • Mü?terilerimize h?zl?, tutarl? ve güvenilir hizmet vermek.
 • Sektörün yeniliklerini yak?ndan takip etmek ve tüm geli?melerden mü?terilerimizin faydalanmas?n? sa?lamak.
  Ülkemizin en büyük emlak veritabanlar?ndan birisini olu?turmak.
 • Arz?n çok yo?un oldu?u sektörümüzde fark yaratarak marka haline gelmek.
 • Reklamlara, tabelalara, duyurulara ihtiyaç duymadan, tüm mü?terilerimizi, olumlu referanslar?m?z ile kazanmak.

 

Vizyon

 • Mü?teri memnuniyetini büyümede birinci ko?ul olarak gören firmam?z?n vizyonu; Ça??m?zda çok h?zl? artan teknolojik geli?meleri ve mü?teri ihtiyaçlar?n? saptay?p bilgiye ve deneyime dayal? hizmetlerimizi sunarak ihtiyaçlar? en k?sa zamanda ve do?ru bir ?ekilde kar??lamakt?r.
 • Hedefimiz kaliteyi en uygun ?ekilde sunarak bu paralelde dengeli, sa?lam büyümek ve her geçen gün daha geni? kitlelere daha kaliteli ve etkin hizmet sunmakt?r.
 • Daha fazlas?n? sunmak; bizim için, hep bir ad?m ileride olmak, standart ve beklentileri a?mak, örnek olmak ve sektörde lider olmak konusundaki hedeflerimiz demektir.
 • Daha fazlas?n? sunmak; bizim için, her durumda ba?arma tutumunu, rekabetçili?i, ileriyi görerek dü?ünmeyi, sorumlulu?u, özeni ve tutkuyu ifade eder. Daha fazlas?n? sunmak; bizim için, pozitif dü?üncedir.
 • Engelleri a??p hedeflerimize ula?aca??m?za dair inanc?m?z kuvvetlidir. Daha fazlas?n? sunmak, bizi her zaman farkl?la?t?racakt?r.

 Dan Marino Authentic Jersey