Brokerlar

Bülent KUMAŞ

Broker Bülent KUMAŞ

1964 y?ll?nda Trabzon ili, Of ilçesinde dünyaya geldim. ?lk, orta ve lise ö?renimimi ?zmir Özel Türk Koleji’ nde tamamlay?p yüksek e?itimimin 2 y?ll?nda ara verip 1984 y?ll?ndan itibaren baba mesle?i olan in?aat müteahhitli?e ba?lay?p bu sektörün yan kurulu?u boya grubunda; Dyo, Bayrakl?, Marshall boyalar?, Vitrifiye grubunda; Vitra, Serel, Armatür grubunda; Artema, ECA, Sert Plastik Boru grubunda; Göktepe firmalar?n?n Ege Bölgesi Ba? bayiliklerini yürütmekte iken ?n?aat Sektöründe Taahhüt ve yap sat i?lerine girdim. Hep ilklere imza att?m ve bu ba?ar? grafi?ini 2008 y?ll?na kadar devam ettirmi? oldum. 2010 y?ll?ndan Sonra Türkiye’ de kentsel dönü?ümün ba?lamas?yla Gayrimenkul ve menkul dan??manl??? alanlar?nda hizmet vermeye devam etmekteyim. Sizlere daha iyilerini sunmak için hep ilkleri uygulayan ve uygulamay? amaç edinen ben, sizlere ?u soruyu soruyorum: Ya?ad???m?z bu global dünyada do?du?umuz günden bu yana, ya?ad???m?z zaman dilimleri içinde ihtiyaç duydu?umuz anda
E?itim sektöründe ö?retmenlerimiz,
Sa?l?k sektöründe doktorlar?m?z,
Adalet sisteminde avukat?n?z,
G?da sektöründe bakkal, manav ve kasab?m?z
ve bir çok sektör ve alanlarda ki?iler ve kurumlar bize hep yard?m için hep yan?m?zda olmu?lar ve olacaklard?r.
PEK?…
Gayrimenkul ve menkul konular?nda bu ya?ad???m?z hayatta oldu?u gibi sizin güvenebilece?iniz ve her zaman yan?n?zda olan kurumsal bir dan??man?n?z neden olmas?n?
Geç kalm?? say?lmazs?n?z…
?imdi ben var?m. Bilgi, tecrübe ve becerimle yat?r?mlar?n?z? en verimli ?ekilde de?erlendirmenize (paran?z? kazançl? yat?r?mlara, yat?r?mlar?n?z? bol kazançl? paraya) yard?mc? olmak için 7/24 (0506 472 61 61) bir telefon kadar yak?n?n?zday?m…
Ben haz?r?m ya siz?
Sayg?lar?mla Bülent KUMA?

bulent@relaxgayrimenkulveyonetimdanismanligi.com

SERT?F?KALAR

 Brice Butler Jersey


İletişim Detayları
  • Ofis : 0286 213 53 53
  • Mobil : 0506 472 61 61
  • Faks : 0286 213 59 59

Mesaj Gönderin
Loading...